Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

Posledná aktualizácia 27.3.2020 11:20

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_37.pdf

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia II. ligy mužov, naplánované do 30.4.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaže budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia mládeže, ako aj Prezidentského pohára, naplánované do 30.4.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží U19 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia ženského futbalu, naplánované do 30.4.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží I. a II. ligy žien, WU19 / WU15 a semifinále Slovenského pohára budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje všetkým klubom žiadajúcim o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že na základe rozhodnutia Exekutívy UEFA zo dňa 17.3.2020 a Obežníka UEFA č. 18/2020 zo dňa 18.3.2020, sa termín dokladovania vysporiadania prípadných záväzkov klubov po lehote splatnosti, podľa článkov 58, 59 a 60 (kluby FL), článkov 89, 90 a 91 (kluby II. ligy mužov) Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 a podľa príslušných článkov Smernice o licenčnom systéme SFZ mládeže, predlžuje do 30. apríla 2020.

  • Kluby FORTUNA ligy sú príslušnú dokumentáciu povinné vložiť do elektronického systému licenčných konaní SFZ, najneskôr 30.4.2020 do 24:00 hod.;
  • Kluby II. ligy mužov sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 4.5.2020 na USB;
  • Kluby v licenčných konaniach mládeže sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 4.5.2020 na USB alebo vo vytlačenej podobe.

Všetky kluby, ktoré nemajú záväzky po lehote splatnosti alebo ich už vysporiadali, môžu príslušnú dokumentáciu vkladať do systému / zasielať priebežne. Vyššie uvedené rozhodnutie Exekutívy UEFA bolo zohľadnené aj v úprave „Harmonogramu licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021“, ktorý sa nachádza v sekcii licenčnej komisie na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

Oznamuje všetkým klubom žiadajúcim o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že licenčná komisia SFZ svojim rozhodnutím zo dňa 24.3.2020 stanovila termín doplnenia dokumentácie vloženej do systému / zaslanej SFZ k 16.3.2020 na 8.4.2020.

Doplnenú, resp. chýbajúcu dokumentáciu je potrebné vložiť do systému (kluby FL) najneskôr 8.4.2020 do 24:00 hod., resp. doručiť licenčnej administratíve SFZ najneskôr 8.4.2020 (v prípade zaslania poštou rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu) na USB alebo vo vytlačenej podobe (kluby II. ligy a kluby v licenčných konaniach SFZ mládeže).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 25.4. – 15.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

23.4.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor PŠC Pezinok a TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.4.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ sú odložené. Náhradný termín ich konania bude oznámený elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020 usporiada licenčné semináre na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).  Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní umožňuje pripomienkovať Rozpis súťaží pre ročník 2020/2021 prostredníctvom dokumentu https://docs.google.com/ document/d/10kj4Es0HX2w68UtcZlGUmC3eJn6EUrDoGNYahUvjM1w/edit?usp=sharing

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

V zmysle Smernice pre činnosť sprostredkovateľov, článok 6, odsek 5 „SFZ je povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom všetkými klubmi a všetkými hráčmi za dané obdobie“. Kompletný zoznam sprostredkovateľov je zverejnený na inom mieste webového sídla.

Ali Feras – žiadna  transakcia; Feras Ali – neaktívny; Augustín Andrej (AA Sports Management) – žiadna  transakcia; Bacík Marcel – zmluva o zastupovaní hráča Máté Nagy; Bahník Tomáš – žiadna transakcia; Balda David – žiadna  transakcia; Bališ Boris – žiadna  transakcia; Belecký Norbert – žiadna  transakcia, Berrettini Mirko – zmluva  o zastupovaní hráča Andrej Matejka; Bolech Branislav – žiadna transakcia; Bortel Milan – žiadna  transakcia; Brunclík Roman – žiadna  transakcia; Bovan Jaroslav (Sport Media Group) zmluva o zastupovaní s hráčom Mojmír Trebuňák; Bugár Viktor – žiadna transakcia; Cicman Róbert – žiadna transakcia; Csontó Karol + Vojtech Roman – zmluva  o  zastupovaní s hráčmi Ivan Mesík, Samuel Bednár, Martin Repa, Matej Šimun, Adam Mihálik, Michal Tomič, Štefan Varga, Erik Hurný, Tomáš Kubík, Matej Trusa, Karol Blaško, Patrik Leitner, Matúš Bero, Patrik Myslovič, Matúš Vojtko, Nathan Udvaros, Tadeáš Hájovský, Juraj Kucka, Patrik Bombík, Adam Ditrrych, Adam Rajnoha, Marko Divković, Miroslav Ružiak, Branislav Niňaj, Leonardo Bortoli, Samuel Chlepko, David Ovšonka, Denis Adamkovič, Patrik Bartoš, Filip Trello, Martin Klaučo, Peter Šimko, Šimon Kozák, Oliver Smik, Martin Bukovinský, Artur Gajdoš, Sebastián Kóša, Dominik Šnajder, Marián Tandara, Timotej Hranica, Adam Hrdina, Filip Blaško, Marek Žáčok, Martin Parilla, Ján Nemčok, Thomas Kotlár, Birkir Valur Jónsson; Csöllei Attila – žiadna transakcia; Čako Jakub – žiadna transakcia; Čech Richard (Čech – Slovakia) – transfery hráčov Tomáš Suslov, Marko Kelemen, Filip Blažek a Albion Avdijaj; zmluva o  zastupovaní s hráčmi Timotej Kudlička, Adrián Macejko, Tobiáš Jarolím Gábriš a Sebastian Kuraj; Čierny Michal – žiadna transakcia; Čikel Andrej – žiadna transakcia; Filipko Miroslav – neaktívny; Foltín Jaroslav – neaktívny; Furka Patrik – zmluva o zastupovaní s hráčom Gabriel Halabrín; Gálffy Denis – neaktívny; Gažík Ivan – uzatvorenie profesionálnej zmluvy s hráčom David Strelec; Geist Tomáš ml. – žiadna transakcia, Geist Tomáš st. – zmluva o zastupovaní s hráčmi Martin Rymarenko, Matúš Turňa, Ľuboslav Laura, Alex Holub, Branislav Pindroch, Matúš Turňa, Viktor Budinský, Martin Válovčan, Alexander Mižiš, Viktor Remeň, Samuel Šefčík, Dominik Straňák, Jozef Menich, Thomas Salvan; Gernát Marek (4 Sports) – transfer  hráča Jakub Štefančín; zmluvy o zastupovaní s hráčmi Alex Dovičák, Samuel Šlosár, Samuel Mašlej, Mário Rabatin; Greguška Miroslav – žiadna  transakcia; Halaj Peter – neaktívny; Hanták Marian – neaktívny; Havrilla Gabriel (GYLD Sports Investments) – neaktívny; Hodúl Filip – žiadna transakcia; Holeščák Michal (HMP – Sport Management) – zmluva o zastupovaní s hráčmi Marek Fábry, Marián Chobot, Dominik Kružliak, Michal Pintér, Richard Križan, Roman Hroza, Marek Hlinka, Erik Daniel, Patrícia Hmírová; Hrček Vladimír – žiadna transakcia; Hricko Peter (Elite Sprort Pro) – žiadna transakcia; Hrnčiarik Pavol – neaktívny; Hrošovský Miroslav – žiadna transakcia; Hudák Marek – žiadna transakcia; Imrek Jaroslav – žiadna transakcia; Ivan Matej – žiadna transakcia; Jano Róbert – žiadna transakcia; Juhás Pavol – zmluva o zastupovaní s hráčmi Adrián Slančík, Adrián Slávik, Michal Žákovič, Daniel Machara, Dávid Machara, Šimon Mičuda, Michal Mlynář, transfery David Machara, Daniel Machara a Patrik Majkút; Jurišta Peter – žiadna transakcia; Jurkovič Ivan – žiadna transakcia; Jurkovič Martin – zmluva o zastupovaní s hráčmi Tobias Bujňaček, Martin Lupták, Lukáš Šimko, Oliver Luterán, Bálint Kren, Ján Baňas, Attila József Kanócz, Adrián Mikoš, Martin Jurina, Matúš Kútnik, Mikuláš Józsa, Dániel Knesz, Marek Vasiľ, Daniek Suvak; Kajzer Róbert – zmluva o zastupovaní s hráčmi Dávid Žilík, Anton Bednár, Dávid Štedl; Kalina Andrej – neaktívny; Kanku Didierneaktívny; Karakačanov Dragan – žiadna transakcia; Klimek Roman (Just play – football agency) – žiadna transakcia; Koiš Vojtech – zmluva o zastupovaní s hráčom Samuel Ďatko, Filip Halgoš, Dávid Filinský; Kondela Lukáš – neaktívny; Koprda Juraj – žiadna transakcia; Košarišťan Ondrej – žiadna transakcia; Košút Lukáš – zmluva o zastupovaní s hráčmi Daniel Martinka, Juraj Martinček, Jakub Zábojník; Kovács Roland – žiadna transakcia; Kovács Kristián – zmluva o zastupovaní s hráčom Vadym Shevchuk; Kovarovič Emil (SOCCON) – zmluva o zastupovaní s hráčmi Marek Švec, Attila Horváth, Mário Strakoš, Dávid Strakoš, Matej Sabadoš, Mathias Mulina, Lukáš Prokop, Tomáš Huk, Alex Húževka, Timotej Foltýn, Maximilián Repko, Ivo Pištek, Kristián Koštrna, Michal Jonec, Kryštof Hampl, Fabián Fatona; Kozák Michal – žiadna transakcia; Krištofík Ondrej – žiadna transakcia; Lednický Dominik – žiadna transakcia; Lednický Milan – zmluva o zastupovaní s hráčmi Miroslav Stoch, Martin Mišovič, Oliver Valo, Vladimír Tkáč, Tomáš Vestenický, Lukáš Štetina, Alan Kukuč, Patrik Danek, Samuel Petráš; transfery Nikolas Špalek, Jakub Považanec; Magyarics Dominik – neaktívny; Martinka Lukáš – žiadna transakcia; Martvoň Juraj – transfery hráčov Patryk Malecki, Tomáš Huk, Erik Pačinda, zmluvy o zastupovaní s hráčmi Miroslav Káčer, Matúš Putnocký, Ondrej Šimon, Martin Adamec; Matovič Richard – zmluvy o zastupovaní s hráčmi Tibor Ondreák, Samuel Vavrúš, Andrej Lovás, Mário Almaský, Denis Martinko, Dušan Fančovič, Miloš Ševčík, Oliver Rusnák, Adam Lenharčík; Mičura Ľudovít – žiadna transakcia; Michalík Peter – žiadna transakcia; Mlynár Radoslav – žiadna transakcia; Mojto Marek – neaktívny; Moravčík Ľubomír – neaktívny; Mošať Marek – neaktívny; Nádašdi Eva – zmluva o zastupovaní s hráčom František Plach; Neuschl Erik – zmluva o zastupovaní s hráčmi Timotej Ziman, Adam Palacky, Vukan Savičević, Peter Urminský, Adrián Koós, Michal Kukučka, Adam Matoš; Olejár Peter – žiadna transakcia; Oravec Tomáš – žiadna transakcia; Paugsch Loránt – žiadna transakcia; Pavlovič Ladislav – neaktívny; Pavuk Ľubomír + Sadlák Denis (Am-Pro Players Agency) – zmluva o zastupovaní s hráčmi Alex Javro, Róbert Matejov, Mária Mikolajová, Sven Jurčišin, Jakub Tomášek, Artur Musák, Marcel Uvegeš, Frederik Valach, Oliver Podhorin, Ladislav Nagy, Tomáš Nagy, Richard Nagy, Szilárd Füssy, Martin Petro, Tobias Mikuš, János Szépe, Denis Jehlár, Adam Tučný, Tamara Morávková, Michal Svoboda, Denis Lovász, Patrik Šurnovský, Matúš Matej; Pecze Karol – neaktívny; Piaček Jozef – neaktívny; Podolák Marcel – žiadna transakcia; Poruba Anton – žiadna transakcia; Pšenka Ľubomír – žiadna transakcia;  Radványi Dávid – žiadna  transakcia; Rechtorík Miloš – žiadna  transakcia; Soják Rastislav – žiadna  transakcia; Smorádek Daniel – neaktívny; Stančík Marian – neaktívny; Širilla Ivan – neaktívny; Škutil Oliver – neaktívny; Šmárik Ladislav – neaktívny; Šoka Jozef – zmluva o zastupovaní s hráčmi Michal Slezák, Oleksandr Khurelnko, Vladyslav Klochan, Yevhenii Kolobov, Yurii Shevchuk, Illia Dreval, Ivan Maksymchuk, David Hummetov, Andrii Budzhak, Erik Sofiets, Oleh Melnychenko; Šomský Martin – neaktívny; Štěpanovský Martin – žiadna transakcia; Švec Denis – žiadna transakcia; Švec Peter – neaktívny; Švitel Martin – neaktívny; Takáč Tomáš – žiadna transakcia; Timko Milan – žiadna transakcia; Tokoš Jozef (Acquiescence) – podpis profesionálnej zmluvy s hráčmi Juraj Kotula, Marko Lukáč a Július Szöke, Trutz Richard – neaktívny, Tryzna Richard – transfery hráčov Šimon Kupec, Peter Gál-Andrezly; zmluva o zastupovaní s hráčmi Šimon Kupec, Patrik Blahút, Lukáš Kojnok, Timotej Múdry; Vágó Oliver – žiadna transakcia; Vasek Lukáš – neaktívny; Varga Vladimír (UNIVAG) – profesionálne zmluvy hráčov Matúš Marcin, Matej Fabini a Patrik Abrahám; zmluva o zastupovaní s hráčmi Patrik Abrahám, Miroslav Keresteš, Matúš Marcin, Matej Fabini; Vengloš Juraj (Central Sport Management) – zmluva o zastupovaní s hráčmi Ľuboš Uhláš, Marek Hamšík, Matej Dybala, Adrián Mojžiš; Vittek Róbert – neaktívny; Vrťo Dušan – podpis profesionálnej zmluvy hráča Lukáš Kučera, prestup hráča Petr Bolek; Weiss Ctibor – neaktívny; Zachariáš Alexander – žiadna transakcia; Židovský Peter – neaktívny; Žitník Jozef (ExpresConsult) – zmluva o zastupovaní s hráčom Mugove Leroy Munyorove.

Kumulovaná suma za sprostredkovateľov, ktorí zaslali podklady: 431 848 €. Sprostredkovatelia, ktorí nezaslali prehľad transakcií za rok 2019 a informáciu o vyplatených províziách: Jašurek Branislav, Kuráň Juraj, Žižlavský Jozef.

Podľa informácií poskytnutých futbalovými klubmi, tieto vyplatili provízie sprostredkovateľom vo výške 642 026 €.

Transfery realizované prostredníctvom TMS (s možnosťou účasti sprostredkovateľa): Rogério Da Silva (FC Zorya Lugansk), Georgios Tzovaros (FC PAOK Thessaloniki), Stefan Stangl (FC Red Bull Salzburg), Richard Guzmics (Yanbian FC), Rafael Rogério Da Silva (FC Zorya Lugansk) do ŠK Slovan Bratislava; Boris Cmiljanić (FC Admira Mödling), Ricky van Haaren (Olimpia Grudziadz), Illia Tereshchenko (FC Dinaz), Mitchell Stuart Schet (Xylotympou), Filip Hološko (1. FC Slovácko), Juraj Kotula (FC Zbrojovka Brno), Vukan Savičević (Wisla Krakow), Kornel Salata (Szombathely Haladás), Milan Rundić (MFK Karviná z ŠK Slovan Bratislava); Joao Diogo Gomes Freitas (ASSCS Farul Constanta), Emir Halilović (FK Sarajevo), Alex Sobczyk (SK Rapid Wien), Filip Oršula (FC Slovan Liberec), Marko Marinković (FK Napredak), Bogdan Mitrea (Doxa Thoi Katokopias), Macario Hing-Glover (NK Krško), Musefiu Ashiru (FC Zbrojovka Brno), Peter Bolek (FC Viktoria Žižkov), Myenty Abena (VBV De Graafschap), Tomáš Košút (FC Vereya Stara Zagora), Lucas Lovat (Avai FC), Marek Janečka (MFK Karviná), Saymon De Barros Cabral (Avai FC), Alleks Godinho Alves, Rafael Tavares Dos Santos (Capivariano FC), Jiří Kulhánek (Sparta Praha), Kire Markoski (AEL Limassol), Václav Dudl (Sparta Praha) do FC Spartak Trnava), Stefan Bogdanovski (FK Borec 1919 Veles), Fabian Miesenböck (SV Mattersburg), Patryk Malecki, Martin Tóth, Lukáš Greššák (Zaglebie Sosnowies), Matúš Čonka (MFK Karviná), Marek Janečka (MFK Karviná), Ivan Hladík (FK Sudava), Lukáš Lupták (Fotbal Třinec), Oliver Janso (FK Ústí n. Labem), Kouakou Yao N´Goran (FK Palanga), David Skhirtladze (Riga FC), Senad Jarović (SonderjyskE), Boris Godál (AEL Limassol) z FC Spartak Trnava); Samuel Šefčík (FC Vysočina Jihlava), Michal Faško (Grasshopper Club), Midat Galbayev (FC Vereya Stara Zagora), Oliver Podhorin (SC Wiener Neustadt), Martin Kuciak (SK Slavia Praha), Ivan Zgrablić (FC Voluntari), Branislav Pindroch (Notts County FC), Frederik Bilovský (FK Dukla Praha), Nemanja Soković (FK Cement Beočin), Patrik Slaměna, Ondřej Bačo (FC Fastav Zlín), Milan Ristovski (NHK Rijeka), Šimon Štefanec (Hellas Verona FC) do FC Nitra, Marius Charizopulos (ETO Futsal Kft), Macdonald Niba (Honved FC), Lukáš Hroššo (Zaglebie Sosnowiec) z FC Nitra; Mathew Yakubu (Clique Sports Academy), Abdelaziz Metalsi (FC Lienden), Tomas Soares Dabo (F.C. Rieti S.t.l.), Solomon Omale, Attah Christian Junior (Galadina Football Academy), Roko Jureškin (NK Primorac 1929), Martin Slaninka (1. SK Prostějov), Nikola Unković (FK Stepojevac), Miloš Lačný (FC Torpedo Kutaisi), Marek Kuzma (MKS Puszcza Niepolomice), Dino Spehar (KS Kukesi), Matheus Do Amaral Olavo (Londrina EC), Bruno Dip Rapanelli (Sao Paulo FC), Deyan Iliev (Arsenal FC), Panagiotis Lupka (Atalanta BC), Maj Rorić (FC Inter Milano) do ŠKF Sereď, David Nwolokor (HNK Rijeka), Martin Sus (SFC Opava), Nemanja Subotić (FC Taraz) z ŠKF Sereď; Kwaku Bonsu Osei (Bechem United FC), Samson Akinyoola (36 Lions FC Lagos), Joao Francisco Favaro Amaral (Levadiakos FC), Eneji Peter Moses, Tenton Yenne (GBS Football Academy), Sadam Sulley (Legia Warsawa), Lovro Cvek (NK Celje), Joss Moudoumbou Didiba (A.S.D. Troina), Gabriel Dubois (Athletico Marseille), Sofian El Moudane (Hauts Lionnais), Madison Araujo Costa (Goias EC), Luis Alejandro Ramirez Lopez (Caracas FC), Gustavo Cascardo De Assis (Vitoria FC), Vojtěch Vorel (Sparta Praha), Kevaun St Michael Atkinson (St Andrews FC), Eric Kleybel Ramirez Matheus (MFK Karviná) do FK Senica, Gabriel Dubois (Athletico Marseille), Jean Alexandre Deretti (ACS FC Acadenmica Clinceni), Carlos Silveira Da Graca), José Luis Mendes Lopes (Damak), Kevaun Atkinson (St. Andrews FC), Desire Segbe Azankpo (Oldham Athletic AFC), Lynel Kitambala (SC Farense), Chiro Vuza Ntoko Mena (El Paso Locomotive FC), Victor Michel Nirennold (Da Nang), Diego Cuadros Velasquez (AEZ Zakakiou FC), Victor Alberto Salazar Cuesta (Deportivo San Petro) z FK Senica, Cole Kpekawa (Villericay Town FC), Richard Križan (Puskas FC), Tomislav Knežević (GNK Dinamo Zagreb), John Andrew Ramirez Neeskens (Miami FC), Ivenzo Comvalius (SV Transvaal), Ruben Ligeon (PEC Zwolle), David Depetris (CA Huracan), Ryan Koolwijk (SBV Excelsior), Mohammed Lamine (Accra Lions FC) do AS Trenčín, Philippe Van Arnhem (PFC Botev Plovdiv), Libor Hrdlička (MFK Karviná), Ejike Okoh (Akritas Chlorakas FC), Erhan Mašović (Club Brugge KV), Erik Prekop (FC Hradec Králové), Richard Kule Mbombo (FC Kinshasa), Yenne Tenton (GBS Football Academy) z AS Trenčín, Martin Tóth (Zaglebie Sosnowiec), Silvio Rodrigues Pereira Junior (KF Vllaznia Shkoder), Vladyslav Khomutov (FC Chernomorets Odessa), Tomche Grozdanovski (FK Kozuf – Gevgelija), Krešimir Kelez (RNK Split), Marek Beseda (FC Vysočina Jihlava), Antonio Asanović (NK Pajde Mohlin), Martin Válovčan (SC Zofingen), Murilo Calvacante, Gustavo Cabral de Souza (EC Sao Bernardo), Jacy Maranhao Oliveira (Capivariano FC), Shaka Mawuli Eklu (SPAL 2013), Senad Jarović (SonderjyskE) do FC ViOn Zlaté Moravce, Oliver Praznovský (MKF Chrobry Glogow), Tomáš Dočekal (FK Jablonec), Vladyslav Khomutov (Nomme JK Kalju), Lupták Branislav (Gloria Buzau), Miloš Nikolić (FK Zvijezda 09) z FC ViOn Zlaté Moravce, Demiri Besir (FC Illichivec Mariupol), Michal Tomič (UC Sampdoria), Luka Lochoshvili (FC Dinamo Kyiv), Dawid Kurminovwski (KKS Lech Poznan), Vladimir Filipov (PFC Spartak Nalchik) do MŠK Žilina, Jakub Holúbek (Piast Gliwice), Giorgi Tevzadze (FC Saburtalo), Aleksandar Susnjar (FK Mladá Boleslav) z MŠK Žilina; Peter Ďungel (FKS Stal Mielec), Ondřej Novotný (Sparta Praha) do MŠK Ružomberok; Dominik Kunca (Motor Lubin), Jani Urdinov (FK Velez Mostar), Ismar Tandir (Sigma Olomouc) z MŠK Ružomberok; Sidibe Mobido (FC Mulhouse), Christos Kountouriotis (Panathinaikos FC), Yurii Zakharkiv (FK Atlantas), Vadym Chervak (Sparta Praha), Emre Bekir (Alanyaspor), Josué Manuel Luna Barnett (Costa del Este FC), Mamadou Tounkara FC Schaffhausen) do MFK Michalovce, Jose David Casado Garcia (SCR Santa Eularia), Gerard Dariusz Bieszczad (Stal Rzeszow), Yurii Zakharkiv (FK Khujand), Brian Iloski (LA Galaxy II), Anton Antonov (FC Urozhay) z MFK Zemplín Michalovce; Mateusz Zachara (RKS Rakow Czestochowa), Martin Vantruba (SK Slavia Praha), Abomo Meda Michel (AS Fortuna), Yusuf Nasri Mainge (AFC Leopards SC), Cedric Badolo (Salitas), Peter Mazán (Radomiak Radom) do FK Pohronie, Sainey Njie (Gambinos Stars), Ernest Boateng (Vision FC), Eric Ramirez Matheus (MFK Karviná), Andrej Fábry (FK Jablonec), Connor Ronan (Wolverhampton Wanderers FC), Jorge Mendez Castillo (CD Universitario), Souleymane Kone (Djurgardens IF), Sharani Zuberu (Dreams FC), Tomasz Kucz (Bayer 04 Leverkusen) do FK DAC 1904 D. Streda, Samson Akinyoola (36 Lions FC Lagos), Kristóf Domonkos (ETO Futsal Kft), Karsten Ayong (FK Dukla Praha) z FK DAC 1904 D. Streda, Nuno Lopes Do Rosario (SC Farense), Wail Doufikar (Go Ahead Kampen), Steve Kapuadi (KAA Gent), Lenny Frank Buyl (R. Knokke FC), Bruno Bilić (NK Hrvatski Dragovoljac), Charni Ekangamene (FC Eindhoven) do FK Inter Bratislava, Stanley Oganbor (Lagos Islanders FC) z FK Inter Bratislava, Romulo Silva Santos (Senglea Athletics FC) z Partizán Bardejov BŠK, Filip Blažek (Bröndby Kodaň) do MFK Skalica, Lucas Henrique Dos Santos, Gabriel Pereira Minas, Diogo Augusto Pereira Neto, Peterson Silvino Da Cruz (Fluminense FC) Daniel Tertulian (Verdes Mares), Guilherme Avelino De Oliveira (Mirassol FC), Ihor Feskov FC Arsenal Kyiv), Šimon Šmehyl (1. SC Znojmo) z FC ŠTK 1914 Šamorín; Jakub Piotr Kiwior (RSC Anderlecht), Kristijan Trapanovski (SK Slavia Praha), Martin Pribula (Zaglebie Sosnowiec), Ján Mizerák (FC Sellier and Bellot Vlašim), David Fadairo, Victor Olatunji (Lagos Islanders FC), Filip Halgoš (FK Viktoria Žižkov), Juraj Chvátal (Sigma Olomouc), Martin Vantruba (SK Slavia Praha) do FK Železiarne Podbrezová, Michal Obročník (MKS Chojniczkanka Chojnice) z FK Železiarne Podbrezová, Dominik Sandal (Gyirmot FC), Balázs Asványi (Puskás FC), Kristóf Domonkos, Michael Nnaemeka Mbadinuju (ETO Futsal Kft), András Jozsef Szalai (Paks FC), Anas Abubakar Galadima, Chibueze Justus Cokey, Tochukwu Michael Udeh (Dreamland Football Academy), Zoltán Varjas (Mezökövesd Zsory FC), Stephen Adayilo Daniel (Honvéd FC), Patrik Pinte (Szombathely Haladas), Christian Emmanuel Nguidjol Bayemi (Eding Sport FC), Matej Končal (MFK Vítkovice) do KFC Komárno, Bálint Kren (Gyirmot FC), Samir Nurković (Kaizer Chiefs FC) z KFC Komárno, Joseph Lungu (Nkwazi FC), Erik Šuľa (Fotbal Třinec), Duje Medak (NK GOSK Gabela) z FK Poprad.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.