Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

Posledná aktualizácia 03.4.2020 11:18

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_38.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U705:  FK Inter Bratislava. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/47/2019, v právnej veci navrhovateľa Patrik Gilian, v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z. s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2020 a vykonateľnosť dňa 21.3.2020. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 64/7 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.4.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia jej rozhodnutia (čl. 84, ods. 1 DP).

LEGISLATÍVNO – PRÁVNE ODDELENIE

Dáva do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 26. apríla 2020 (nedeľa). Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je dostupný na linku: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia II. ligy mužov, naplánované do 30.4.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaže budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia mládeže, ako aj Slovnaft Cup-u a Prezidentského pohára, naplánované do 30.4.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží U19 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia ženského futbalu, naplánované do 30.4.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží I. a II. ligy žien, WU19 / WU15 a semifinále Slovenského pohára budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje všetkým klubom žiadajúcim o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že licenčná komisia SFZ svojim rozhodnutím zo dňa 24.3.2020 stanovila termín doplnenia dokumentácie vloženej do systému / zaslanej SFZ k 16.3.2020 na 8.4.2020.

Doplnenú, resp. chýbajúcu dokumentáciu je potrebné vložiť do systému (kluby FL) najneskôr 8.4.2020 do 24:00 hod., resp. doručiť licenčnej administratíve SFZ najneskôr 8.4.2020 (v prípade zaslania poštou rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu) na USB alebo vo vytlačenej podobe (kluby II. ligy a kluby v licenčných konaniach SFZ mládeže).

Oznamuje všetkým klubom žiadajúcim o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že na základe rozhodnutia Exekutívy UEFA zo dňa 17.3.2020 a Obežníka UEFA č. 18/2020 zo dňa 18.3.2020, sa termín dokladovania vysporiadania prípadných záväzkov klubov po lehote splatnosti, podľa článkov 58, 59 a 60 (kluby FL), článkov 89, 90 a 91 (kluby II. ligy mužov) Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 a podľa príslušných článkov Smernice o licenčnom systéme SFZ mládeže, predlžuje do 30. apríla 2020.

  • Kluby FORTUNA ligy sú príslušnú dokumentáciu povinné vložiť do elektronického systému licenčných konaní SFZ, najneskôr 30.4.2020 do 24:00 hod.;
  • Kluby II. ligy mužov sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 4.5.2020 na USB;
  • Kluby v licenčných konaniach mládeže sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 4.5.2020 na USB alebo vo vytlačenej podobe.

Všetky kluby, ktoré nemajú záväzky po lehote splatnosti alebo ich už vysporiadali, môžu príslušnú dokumentáciu vkladať do systému / zasielať priebežne. Vyššie uvedené rozhodnutie Exekutívy UEFA bolo zohľadnené aj v úprave „Harmonogramu licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021“, ktorý sa nachádza v sekcii licenčnej komisie na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto dôvodu sú aktivity ďalšieho vzdelávania pozastavené.

Teoretické časti už prebiehajúcich školení budú pokračovať dištančnou formou výuky. Tútori jednotlivých školení budú v tejto veci kontaktovať študentov e-mailom.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v D. Strede v termíne 4.4. – 9.6.2020, sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených;
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave v termíne 25.4. – 15.6.2020, je z dôvodu aktuálnej situácie zrušené. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

23.4.2020, Pezinok Seminár trénerov UEFA GC/B licencie je z dôvodu aktuálnej situácie zrušený.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradný termín zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ bude oznámený elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020 usporiada licenčné semináre na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“). Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní umožňuje do 15.5.2020 pripomienkovať Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2020/2021 prostredníctvom dokumentu https://docs.google.com/document/d/10kj4Es0HX2w68UtcZlGUmC3eJn6EUrDoGNYahUvjM1w/edit?usp=sharing  

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

27.11.2020 11:33

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.