Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

Posledná aktualizácia 01.5.2020 09:59

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_42.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U707: FK Inter Bratislava. Na základe nesplnenia povinnosti uloženej U706, v právnej veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian, v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z. s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a. s., ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov pôsobiaceho v TIPOS III. liga Bratislava, podľa čl. 43/5 DP, od 4.5.2020, až do splnenia povinnosti.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.5.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia II. ligy mužov, naplánované do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia mládeže, ako aj Prezidentského pohára, naplánované v termíne do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl v súťažiach U 19 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

Vyzýva všetkých predsedov ŠTK RFZ, aby zhromaždili pripomienky k Súťažnému poriadku futbalu a Rozpisu RS SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 a zaslali ich ŠTK SFZ na zapracovanie do 15.5.2020.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia ženského futbalu, naplánované do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží I. a II. ligy žien, WU19 / WU15 a Slovenského pohára budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje  všetkým klubom žiadajúcim o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že na základe rozhodnutia Exekutívy UEFA zo dňa 1.4.2020, Obežníka UEFA č. 19/2020, zo dňa 3.4.2020 a vykonaného hlasovania licenčnej komisie SFZ "per rollam", sa termín doplnenia licenčnej  dokumentácie  k  záväzkom klubov po lehote splatnosti (pôvodne 30.4. 2020) posúva o 15 dní, t. j. do piatka 15.5.2020.

  • Kluby FORTUNA ligy sú príslušnú dokumentáciu povinné vložiť do elektronického systému licenčných konaní SFZ, najneskôr 15.5.2020 do 24:00 hod.;
  • Kluby II. ligy mužov sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 15.5. 2020 na USB;
  • Kluby v licenčných konaniach mládeže sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 15.5.2020 na USB alebo vo vytlačenej podobe.

Licenčná administratíva SFZ, v náväznosti na informáciu vyššie a v záujme jednoznačného výkladu posunutia termínov licenčného konania upresňuje, že všetky prípadné splátkové kalendáre, zmluvy, dohody, doklady o zaplatení a pod. k prípadným nevysporiadaným záväzkom po lehote splatnosti, podľa príslušných článkov a príloh platnej licenčnej smernice SFZ, musia byť pripravené s dátumom do 30.4.2020 vrátane, aj keď do systému je ich možné vložiť až do 15.5.2020, 24:00 hod.

Licenčná administratíva SFZ upozorňuje kluby FORTUNA ligy, že po 15.5.2020 bude elektronický systém uzavretý a už nebude doň možné vkladať dokumentáciu pre prvostupňové konanie o udelení licencie. 

Výnimkou je len vyhlásenie k článku 61 smernice, ktoré sa bude vkladať do systému 7 dní pred rozhodovaním POLK o udelení licencie (v systéme je nastavený dátum 27.5.2020 = vložiť do 26.5.2020, 24:00 hod.), o čom budú kluby FL ešte vopred informované.

Rozhodnutie Exekutívy UEFA bolo zohľadnené aj v úprave „Harmonogramu licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021“, ktorý je zverejnený na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto  dôvodu  sú  v súčasnosti všetky aktivity ďalšieho vzdelávania pozastavené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Teoretické časti už prebiehajúcich školení budú pokračovať dištančnou formou výuky. Tútori jednotlivých školení budú v tejto veci kontaktovať študentov e-mailom.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradný termín zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ bude oznámený elektronickou poštou. Vykonávať sa bude klasický FIFA test (75m-25m).

Oznamuje, že online testovanie rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (vrátane projektu Šanca) z pravidiel futbalu sa uskutoční 7.5.2020 (My Sportnet). Bližšie pokyny budú zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 5.7.2020 (9:00 – 16:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF oznamuje, že riadna konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 (všetky informácie o programe, počte delegátov a pod. budú uvedené na oficiálnej webstránke SF www.futsalslovakia.sk). Detaily k technickému zabezpečeniu zasadnutia budú včas oznámené, s ohľadom na vývoj bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Informuje, že SFZ v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa pandémie koronavírusu a za účelom poskytnutia čo najpresnejších informácií všetkým svojim členov, pripravil na svojom webovom sídle samostatnú sekciu na linku: https://www.futbalsfz.sk/covid-19.

V tejto sekcii sú všetky dôležité informácie súvisiace s koronavírusom v oblasti pôsobenia SFZ, analýza ekonomických opatrení vlády a možnosti čerpania kompenzácií (kluby, hráči SZČO, športoví odborníci SZČO), ako aj často kladené otázky.

V prípade, ak formou často kladenej otázky nebude zodpovedaná požadovaná informácia, je možné túto zaslať na e-mailovú adresu covid19@futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.