Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

Posledná aktualizácia 04.9.2020 14:10

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_07.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 25. septembra 2020 od 11:00 hod. v hoteli Aqua City Poprad. 

Na svojom zasadnutí dňa 3.9.2020 prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2019

6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2019

9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019

10. Odvolávanie člena Komory SFZ pre riešenie sporov

11. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

12. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

13. Diskusia

14. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 11. septembra 2020, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 5 stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov orgánu SFZ :

· predseda Komory SFZ pre riešenie sporov

· podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov

Doplňujúce voľby na vyše uvedené neobsadené funkcie členov orgánu SFZ sa podľa čl. 42, ods. 3, písm. c) stanov SFZ uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, dňa 25. septembra 2020 v Poprade.

Podľa čl. 59, ods. 7 stanov SFZ,predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, volí konferencia SFZ, na návrh člena SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, za predsedu „Komory“ a podpredsedu „Komory“ môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5, 6 a 7 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta, podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ, sa pripájajú tieto prílohy :

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii;

h) vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podmienky – prílohy k návrhu kandidáta podľa odseku 5 Volebného poriadku SFZ – sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 19. septembra 2020 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5. Volebného poriadku SFZ.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

Elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 25.09.2020“, resp.

Korešpondenčnou formou na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 

v zalepenej obálke s označením "Voľby 25.09.2020“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U185:  Jozef Halcin (FK Senica, I. LMD U17), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 30.8. 2020.

U186: Samuel Kováč (FK Tempo Partizánske, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 30.8.2020.

U187: Samuel Buoc (FK Lokomotíva Trnava, II. LMD U17), vylúčený za HNS – urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 30.8.2020.

U188: Jakub Varga (1. FC Tatran Prešov, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 31.8.2020.

U189: Patrik Lejko (1. FC Tatran Prešov, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 30.8.2020.

U190: Nikola Obertanová (FK Poprad, I. LD WU19), vylúčená za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 30.8.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U191: Miladin Vujošević (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga), od 29.8.2020.

U192: Lukáš Horváth (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 30.8.2020.

U193: Samuel Garguš (MFK Tatran L. Mikuláš, II. LSD U19), od 31.8.2020.

U194: David Miškolci (FK Lokomotíva Trnava, II. LMD U17), od 30.8.2020.

U195: Lukas Beňo (FC Nitra, I. LSŽ U15), od 30.8.2020.

U196: Jakub Kralik (FK Slovan Levice, I. LSŽ U14), od 31.8.2020.

U197: Zuzana Dietrichová (MŠK Žilina, I. LD WU19), od 30.8.2020.

U198: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (hrubé urážky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U199: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 5. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U200: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď, podľa čl. 57/1b a 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň na základe U39 ukladá, podľa čl. 26/1 DP, DS – odohratie najbližšieho domáceho stretnutia bez divákov na 1 súťažné stretnutie, v sektoroch 01 až 05 a 29 až 33, podľa čl. 26/2, 4, 6 a čl. 40/3 DP.

U201: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 5. kola II. ligy FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U202: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 5. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FC Petržalka.

U203: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U159 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 4. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U204: FK Poprad (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U137 a za HNS prezidenta klubu (hrubé urážky voči delegovaným osobám pri odchode z hracej plochy) po stretnutí 3. kola II. ligy FK Poprad – KFC Komárno, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b, 4 a čl. 12/6 DP.

U205: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U181 a za porušenie povinnosti vyplývajúceho z predpisu SFZ alebo člena SFZ (nezabezpečenie vykonania lekárskej prehliadky u piatich hráčov klubu), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP, s poukazom na čl. 9 RS ÚLK, v spojení s čl. 41/3 SP.

U206: TJ Čierna Voda. Berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 126670) dňa 30.8.2020 a odstupuje vec príslušnej disciplinárnej komisii ObFZ Galanta, podľa čl. 71/5e DP.

U207: FK Krakovany (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U208: KFC Komárno (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U209: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U210: FC Petržalka (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. kola I. ligy žien, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.  

U211: Na základe podnetu člena SFZ Peter Lukášek (1414411), /doručeného dňa 14.7.2020/ a stanoviska Legislatívno-právneho oddelenia SFZ /doručeného dňa 23.7.2020/ vo veci U798 rozhodla, že disciplinárne konanie, podľa čl. 78/5c DP zastavuje.

FUTSAL:   

U212: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.     

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10.9.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že pre 4. kolo Slovnaft cupu (21.10.2020) už neplatí pavúk  a bude žrebované. Hrá sa jednokolovo a zúčastní sa v ňom 32 FK – víťazov 3. kola. Kluby Fortuna ligy budú nasadené. Mužstvo z nižšej súťaže má právo hrať na domácom ihrisku.

Schvaľuje:

Slovnaft cup:

2. kolo: Lipany – Ružomberok 15.9. o 16:00, Kalša – Michalovce 15.9. o 16:00, Námestovo – Žilina 16.9. o 16:00;

3. kolo: Šurany – Šamorín 15.9. o 14:30, Rovinka – Senica 15.9. o 16:00, Príbelce – Zvolen / Nitra 23.9. o 16:00.

U19:

7. kolo: Trnava – Senica 29.9. o 16:00;

9. kolo: Senica – Michalovce 19.9. o 11:00.

U17/16, 7. kolo: Senica – Trnava 30.9. o 14:00 / 16:15.

U19/17:

7. kolo: Pohronie – FC Košice 12.9. o 13:00 / 15:30.

15. kolo: Karlova Ves – Šamorín 8.11. o 14:00 / 16:30 na UT (Prievoz).

U15/14:

3. kolo:Martin – Žilina v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Sučany;

4. kolo:Slovan BA – Karlova Ves 12.9. o 13:30 / 15:30 na ihrisku Prievoz – hlavné ihrisko.

U13/12:

3. kolo: Humenné – Stropkov 6.9. o 10:00 / 11:30;

5. kolo: Žiar n. Hronom – Zvolen 24.9. o 15:00 / 16:30;

10. kolo: Zvolen – Martin 28.10. o 14:00 / 15:30.

Kontumuje:

U15/14, 2. kolo TrebišovStropkov obe stretnutia 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/a (svojvoľné preloženie stretnutí na ihrisko s UT).

Odstupuje na DK SFZ:

Slavoj Trebišov (U15/14), za porušenie SP, čl. 82/1/a (svojvoľné preloženie stretnutí na ihrisko s UT).

FC Petržalka (II. LSD U19) za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS, čl. 28/e, ods. 2 (neuloženie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:

Upozorňuje:

V prípade, že hráčka, vekovej úrovne U11 chce štartovať v kategórii WU15, hráčka vekovej úrovne U15 chce štartovať v kategórii WU19 a hráčka oprávnená štartovať v kategórii WU19 chce štartovať v kategórii žien, je povinná mať pred svojím prvým štartom vo vyššej vekovej kategórii platný doklad telovýchovného lekára s výslovným uvedením jeho súhlasu k štartu hráčky v kategórii žiačok, dorasteniek alebo žien a taktiež súhlas rodičov, resp. zákonných zástupcov, ktoré musia byť pred stretnutím predložené R. Doklad je platný 12 mesiacov od jeho vystavenia. Klub je zároveň povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže, ak ho riadiaci orgán súťaže na to vyzve. Tréner družstva nesmie nominovať hráčku na stretnutie, ak tieto súhlasy nemá pred stretnutím k dispozícii, inak sa vystavuje disciplinárnym postihom. Štart hráčok vo vyššej vekovej kategórii sa riadi SP, čl. 46 a RS, čl. 23/6/3.

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 2. kolo: N. Zámky – Petržalka, Topoľčany – B. Bystrica, Ružomberok – Poprad, všetky 23.9. o 15:30, Trenčín – Trnava 23.9. o 17:30, FC Košice – Žilina 30.9. o 15:30.

I. liga:

5. kolo: Trnava – Poprad 27.9. o 10:30;

6. kolo: Slovan BA – Trnava 13.9. o 16:00 na UT (Prievoz).

II. liga, skupina A:

3. kolo: Z. Moravce – Dúbravka v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Machulince;

4. kolo: Z. Moravce – ŠK 2011 v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Machulince;

6. kolo: Z. Moravce – N. Zámky 3.10. o 10:00 na ihrisku Machulince.

WU19 / WU15:

4. kolo: Topoľčany – P. Bystrica v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Rybany;

5. kolo: Nové Zámky – Senica 20.9. o 14:00 / 16:00.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi, v termíne 2.10. 19.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v D. Kubíne, v termíne 5.10. 30.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

Záverečné skúšky SFZ Futsal licencie (pre držiteľov futbalových licencií), v termíne 21.9.2020 v Senci. Prihlásiť sa na ZS je možné do 13.9.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

28.9.2020, Žilina – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZA, MŠK ZA. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.9.2020.

18.10.2020, Stará Ľubovňa – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 9.10.2020.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že projekt SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2020/2021. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu Dajme spolu gól v školskom roku 2020/2021 bude ukončené 18.9.2020. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu Dajme spolu gól, môžu štatutári škôl realizovať prostredníctvom linku: 

https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných stretnutí (štadión Bánovce nad Bebravou):

9.9. o 17:00 Slovensko WU17 – Ružomberok WU17: Matulová, Obertová, Pavlačková;

11.9. o 11:00 Slovensko WU17 – Myjava WU17: Janček, Košecký, Halíček.

Ospravedlnenia: Mosor 10. – 11.9. a 16.9., Čiernik 12.9., Prešinský od 31.8., do prihlásenia, Glova 26. – 27.9., Valent 25. – 26.9. a 10.10., Valentová 25. – 26.9. a 10.10., Weiss od 2.9. k dispozícii KR.

Úsek PR – ospravedlnenia: Sekereš 17. – 20.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Olšavský 12. – 13.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje, že na základe žiadostí klubov predlžuje lehotu na podanie prihlášky do juniorských súťaží FEJ U17 a FEJ U20 prostredníctvom ISSF do 20.9.2020, 24:00 hod. (začiatok súťaží je plánovaný na 24.10.2020).

Oznamuje, že v ISSF bola vyžrebovaná VARTA Futsal liga súťažného ročníka 2020/2021 (https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/slovensky-futsal/s/3472/).

Žiada kluby VARTA Futsal ligy 2020/2021 o bezodkladné nahlásenie požadovaných údajov, v zmysle článku B/3/b a B/5/l RS.

Komisia pre riadenie R a D SF:

Oznamuje, že letný licenčný seminár R a D SF sa uskutoční v dňoch 11. – 12.9.2020, Hotel Zátoka Senec. Začiatok seminára je pre nových uchádzačov a pre R juniorských a ženských súťaží v piatok 11.9.2020 o 15:00 hod., pre R a D najvyššej súťaže je začiatok v sobotu 12.9.2020 o 10:00 hod.

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základná registrácia:

1195239 Richard Poldauf, 1212880 Gábor Janik (obaja Futsal Team Komárno).

Prestup s obmedzením:

1209706 Patrik Chamilla (Wild Boys '02 Bratislava – Futsal Team Levice), do 30.6.2021.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

27.11.2020 11:33

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.