Úradná správa SFZ č. 8 zo dňa 23. 8. 2019

Posledná aktualizácia 23.8.2019 12:16

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_8.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U112: Marek Jelenek (FK Lokomotíva Trnava, II. LMD U17), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 19.8.2019.

U113: Ľubomír Maliňák (MFK Gelnica, Slovnaft Cup), vylúčený za zakázanú hru – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 22.8.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. liga Podtatranská dospelí VsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. 

U114: Roberto Dias Correia Filho (FK Senica, Fortuna liga).

U115: Bálint Szabó (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD U19), obaja od 18.8.2019.

U116: Simon Bačovčin (FK Humenné, II. LMD U17), od 19.8.2019.

U117: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b a 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U118: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U119: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U120: Michal Ščasný (1343341, FK Senica, T). Berie na vedomie stanovisko menovaného a za HNS (opakované hodenie fľaše s vodou o zem v TZ) počas stretnutia 5. kola FL FK Senica – MFK Ružomberok, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 48/2a a čl. 39/2 DP.

U121: Ivan Tobiáš (1317039,  FK Senica). Berie na vedomie stanovisko menovaného a za HNS (kritika R a AR1) po stretnutí 5. kola FL FK Senica – MFK Ružomberok, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U122: FK Poprad (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 5. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Poprad, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U123: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U94 a za nedostatočnú US (umožnenie vstupu neoprávnenej osoby medzi TZ) počas stretnutia 4. kola FL FC Nitra – ŠKF Sereď, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. 

U124: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (rasistické prejavy) počas stretnutia 4. kola FL FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

U125: ŠK Šoporňa (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U97 a za HNS divákov a člena US (fyzické napadnutie delegovaných osôb pri odchode z HP) a nedostatočnú US (nezabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb z HP) počas stretnutia 2. kola Slovnaft Cup-u ŠK Šoporňa – TJ Družstevník Jacovce, podľa čl. 57/1f a čl. 58/2e DP ukladá DS – finančnú pokutu 850 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U126: Matej Trusa (1278185, MFK Zemplín Michalovce). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U78 a žiadosť zamieta

U127: FK Kamenica nad Cirochou (Slovnaft Cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 2. kola Slovnaft Cup-u OFK AGRIFOP Stakčín – FK Kamenica nad Cirochou ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/1a,5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U128: FK Poprad (II. liga). Berie na vedomie podnet komisie SFZ pre riadenie II. ligy a odkazuje na U104. 

U129: ŠK Vinica. Berie na vedomie nahlásenie nedoloženého videozáznamu klubu podanú prostredníctvom ISSF dňa 19.8.2019 (ID 113032), týkajúceho sa stretnutia V. ligy, skupina D ŠK Vinica – MFK Baník Veľký Krtíš a odstupuje vec na doriešenie príslušnému orgánu SsFZ.

U130: Oznamuje RFZ, ObFZ, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22.8.2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.8.2019.

FUTSAL:

U131: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U132: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.8.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov: 

Schvaľuje: 6. kolo: Slovan B – Dubnica 24.8. o 10:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2) ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Klub, ktorý sa chce zúčastniť nemajstrovskej súťaže (turnaj) alebo prípravného stretnutia v zahraničí, je povinný o tom minimálne 21 dní vopred informovať riadiaci orgán súťaže,  v ktorej družstvo klubu štartuje a nesmie svojou účasťou na takom stretnutí narušiť termínovú listinu majstrovskej súťaže.

Hracia plocha pre súťažné stretnutia U19 – U12 so štatútom “Akadémie”, musí byť s prírodným trávnatým povrchom.  Na súťažné stretnutia sa môže využívať aj schválené ihrisko s umelým trávnatým povrchom, a to na základe vydaného pasportu ihriska podľa smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk, ktoré možno využívať nepretržite, s výnimkou mesiacov máj, jún, júl, august a september.

V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvá striedať nasledovné počty hráčov: 

 • 3 hráčov II. L, SC;
 • 5 hráčov I. LSD (U19),  II. LSD,  I. LMD U17 a U16,  II. LMD  (max. 3 vstupy v 2. polčase);
 • 5 hráčok  I. liga ženy, SlP ženy;
 • 7 hráčok II. liga ženy, I. liga dorastenky;
 • 7 hráčov 1. LSŽ U15 a U14 (max. 3 vstupy v 2. polčase);
 • neobmedzene  I. liga žiačky, I. LMŽ U13 a U12;
 • v Slovnaft Cup-e je možné striedať max. 3 hráčov, v Prezidentskom pohári max. 5 hráčov.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup: 

2. kolo: Sečovská Polianka – Vranov 28.8. o 17:00.

3. kolo: D. Vestenice – Zlaté Moravce 4.9. o 16:00, FOMAT Martin – Ružomberok 10.9. o 16:00, Strečno – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale o 16:30, Horná Krupá – Skalica,  v pôvodnom termíne, ale o 16:30.

U19:

2. kolo: Slovan BA – Trnava 18.9. o 14:00;

3. kolo: Trenčín – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianske Stankovce.

U19/17:

4. a 19. kolo: Petržalka – Skalica sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 4. kolo na ihrisku Petrova Ves a 19. kolo na ihrisku Petržalka.

U17/16: 

2. kolo: Trnava – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Červeníku.

3. kolo: Zamieta (RS, čl. 5/e) odohrať stretnutia Slovan BA – Trenčín v náhradnom termíne 27.11. a nariaďuje ich odohrať (SP, čl. 37/1 a 69/3) 2.10. o 13:15 / 15:30.

U15/14:

1. kolo: Trnava – Skalica 24.8. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Červeník, Michalovce – Spišská  Nová Ves, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Strážske (PT);

2. kolo: Domino – Trnava 30.8. o 17:00 / 15:00.

U13/12:

1. kolo: Juventus Žilina – Žilina 25.8. o 10:00 / 11:30;

4. kolo: Poprad – Michalovce 19.9. o 14:00 / 15:30;

5. kolo: Zvolen – R. Sobota 29.9. o 10:00 / 11:30;

9. kolo: Zvolen – Pohronie 27.10. o 10:00 / 11:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

II. liga, skupina A:

3. a 10. kolo: D. Lužná – Kopčany sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 3. kolo na ihrisku Kopčany a 10. kolo na ihrisku D. Lužná.

II. liga, skupina B, 4. kolo: Štiavnik – P. Bystrica 14.9. o 14:00.

II. liga, skupina C:

3. kolo: Michalovce – L. Mikuláš 7.9. o 11:00;

5. kolo: Michalovce – L. Košice 19.9. o 17:00.

WU19 / WU15:

2. kolo: Zlaté Moravce – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku vedľajšia HP – prírodná  tráva, P. Bystrica – Martin 24.8. o 11:00 / 13:00;

3. kolo: Trenčín – P. Bystrica 31.8. o 13:30 / 15:30 na ihrisku Opatová;

4. kolo: Trenčín – Žilina 8.9. o 13:30 / 15:30 na ihrisku Opatová;

6. kolo: Trenčín – Martin 28.9. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Opatová;

10. kolo: P. Bystrica – Trenčín 16.11. o 10:00 / 12:00. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že organizuje Pilotný projekt školenia trénerov UEFA Goalkeeper B licencie 19/20 (september 2019 – júl 2020). Prihlásiť sa na školenie je možné od 13. do 31.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica, v termíne 15.9. – 25.11.2019 v P. Bystrici a Púchove organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na www.obfzpb.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 22.9. – 15.12.2019 organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK LFZ, v termíne 23.9. – 25.11.2019 organizuje v Ružomberku Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza, v termíne 29.9. – 10.12.2019 v Prievidzi organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, v spolupráci s ÚLK a ŠK Slovan Bratislava a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 16.9.2019 v Bratislave organizuje Medzinárodný seminár trénerov, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/A/B licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlásiť sa je možné od 24.8. do 12.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ufts.sk.

Oznamuje trénerom, že MV Academy dňa 12.9.2019 v Bratislave a 1.10.0219 v Košiciach organizuje Seminár s Mariánom Jelínkom Talent a výkon, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA PRO/EYA/GKA/A licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.bezmotivacie.sk.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.  

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár a fyzické previerky R/AR programu Šanca (YoYo test) sa budú konať 28.8.2019 od 15:30 hod. vo Zvolene (štadión MFK, Lučenecká cesta 1796/2). Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že tréningový kemp R/AR TOP sk. sa bude konať 5. – 8.9.2019 v Starej Lesnej. Pozvánka bude zaslaná elektronickou poštou.

Obsadenie turnaja Region’s Cup 2019 (ihrisko NTC Senec):

31.8.2019 

o 09:30 ZsFZ – BFZ Marhefka, Poláček, Túma, Šípoš;

o 11:45 VsFZ – SsFZ Ruc, Borsányi, Štofik, Šípoš;

1.9.2019

o 09:30 o 3. miesto SFZ, SFZ, SFZ, Cuninka;

o 11:45 o 1. miesto  SFZ, SFZ, SFZ, Cuninka

Ospravedlnenia: Matulová 31.8., Halíček 28.8. – 1.9., Henček 29.8. – 1.9., Vitko 4. – 5. 9., Hrenák 4.9., Marsal 6.9., Krivošík 13. – 15.9., Poruban 28.8., Capík 23.8., A. Somoláni 4. – 10.9.

Úsek PR – ospravedlnenia: Zábranský 14. – 18.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Džubák 6. – 9.9., Medovič 6. – 22.9., Tomášová 29.8. – 6.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

 • schválil zmenu RS Varta futsal ligy 2019/2020;
 • schválil termínovník Varta futsal ligy 2019/2020;
 • schválil žiadosť Wild Boys´02 Bratislava o vyplatenie odmeny z predchádzajúceho ročníka (1000 €); odmena bude vyplatená v lehote do 31.10.2019.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • žiada kluby hrajúce Varta futsal ligu, aby do 27.8.2019 aktualizovali informácie uvedené na webstránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/adresar-klubov/; zmenené informácie treba nahlásiť na email exekutiva@futsalslovakia.sk;
 • opätovne pripomína klubom možnosť predkladania žiadostí v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej a futsalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021 (vid oznam v časti sekretariát).  

Exekutíva v oblasti riadenia DZ: 

 • oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019. v rekreačnom zariadení Aquatermal Strehová (hotel Aquatermal, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová). Program seminára bol účastníkom zaslaný elektronickou poštou;
 • nominácia R na medzinárodný turnaj MIBA FUTSAL CUP 2019 Botka, Matula, Bohun, Peško. Delegácia na jednotlivé stretnutia bude zaslaná elektronickou poštou. 

Exekutíva v oblasti mládeže oznamuje klubom, že konečný termín prihlásenia klubov do juniorských súťaži SF (FEJ U20, FEJ U17) je 15.9.2019.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Prestup :

1249627  Martin Štrbák  Wild Boys '02 Bratislava  Pinerola Futsal 1994;

1282523  Vladimír Bajtoš  Grizzly Slovakia Košice  Lion car MIBA B. Bystrica.

Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

1261006  Marek Gajdács  Wild Boys '02 Bratislava  Futsal Team Levice;

1303075  Sebastian Keszei  ŠK Slovan Bratislava futsal  Pinerola Futsal 1994.

Zamietnuté prestupy alebo preregistrácie:

1196962  Matúš Sobota  TNF Prievidza  nie je naplnený článok 15(5), (6) RaPP;

1224837  Milan Duchoň  TNF Prievidza  nie je naplnený článok 15(5), (6) RaPP;

1132309  Stanislav Gendiar  TNF Prievidza  nie je naplnený článok 15(5),(6) RaPP.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku: https://www.futbalsfz.sk/section/3734

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 

Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.