Zsolt Pakusza o zmenách v konvencii UEFA: Sme pripravení, potrebujeme profesionálnych lektorov

Posledná aktualizácia 06.7.2020 09:55

zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – UEFA Coaching Convention predstavuje medzinárodný predpis k vzdelávaniu trénerov členov UEFA. Preambula, odsek C hovorí, že vzdelávanie trénerov je výhradne pod kontrolou národného futbalového zväzu a týka sa všetkých kurzov školenia trénerov, vrátane kurzov týkajúcich sa Grassroots charty. UEFA reaguje na spoločenský a futbalový vývoj v Európe a každých päť rokov dokument inovuje v súlade s požiadavkami národných zväzov. Aktuálne novinky priblížil v najnovšom vydaní magazínu "Asistent trénera 01/2020" manažér vzdelávania SFZ, Zsolt Pakusza. 

V novembri minulého roka ste spoločne s technickým riaditeľom SFZ Štefanom Tarkovičom zastupovali SFZ v Nikózii na konferencii UEFA Coach Education. Už vtedy ste po návrate na Slovensko avizovali blížiace sa zmeny. Naplnili sa vaše prognózy?

"Ak si dobre spomínate, bol som vo vyhláseniach zdržanlivý a nechcel som predbiehať vývoj udalostí. Už vtedy sme sa na workshope bavili s kolegami z celej Európy o tom, čo to asi prinesie do praxe pre tých, ktorí pracujeme v oblasti vzdelávania trénerov. Dnes môžem povedať, že konvencia sa sčasti zmenila, zároveň v niektorých oblastiach zostala nezmenená.“

Môžete byť konkrétnejší?

"Pre mňa osobne je prekvapením, že niektoré časti, ktoré boli súčasťou konvencie v minulosti, z nej jednoducho vypadli. Hovorím o odporúčaných témach, o rozsahu učebných plánov, o organizácii a štruktúre vzdelávania. Aktuálne v konvencii UEFA nájdete len tie časti, ktoré boli, a aj v ďalšom období zostanú, istý čas nemenné. Všetko to, čo sa v jednotlivých krajinách pružne menilo a mení, ako napríklad aktualizácia učebných plánov, ale aj forma výuky, už nie sú v konvencii ukotvené. Určite aj preto, aby nemuseli zástupcovia národných zväzov čakať s každou požiadavkou na rozhodnutie výkonného výboru UEFA, zostali isté body mimo konvencie.“

Zasiahne to nejakým zásadným spôsobom vzdelávanie na Slovensku?

"UEFA pri hľadaní riešení vždy robí prieskum v jednotlivých asociáciách a tie najvhodnejšie riešenia dáva ako odporúčania. Množstvo vecí už máme nejaký čas zapracovaných do vzdelávania trénerov, takže naša smernica je v tomto smere už teraz veľmi dobre pripravená a určite nám novinky v konvencii nepripravili žiadne nepríjemné prekvapenia.“

Aké konkrétne a zásadné zmeny teda UEFA ukotvila v novej konvencii?

"Najhorúcejšou novinkou je skutočnosť, že UEFA zrušila akékoľvek obmedzenia v oblasti štúdia študentov v zahraničí. Predtým boli kritériá nastavené prísne, aby bránili tzv. „turizmu pre vzdelávanie“ v oblasti trénerského remesla. Pretože v jednej krajine stojí školenie možno až desaťnásobne viac ako v inej krajine. Oddelenia vzdelávania národných zväzov však komunikovali na túto tému s komisiami Európskej únie a výsledkom je zrušenie akýchkoľvek obmedzení.“

Aké sú nové práva a povinnosti študentov ak sa uchádzajú o štúdium v zahraničí?

"Prvou podmienkou je ovládať jazyk, čím sú viacerí tréneri limitovaní. Dôležité je tiež právo každej asociácie stanoviť limit na minimálny počet domácich študentov. Ten by sa mal pohybovať okolo 40 - 50 %. V praxi to znamená, že minimálne polovica študentov by mali byť domáci tréneri, zvyšok môžu byť tréneri zo zahraničia. Pre porovnanie, pred zmenou v konvencii mohol tvoriť počet študentov zo zahraničia iba 10 % trénerov z celkového počtu.“

To znamená, že slovenskí tréneri sa môžu odteraz uchádzať o štúdium v ktorejkoľvek európskej krajine?

"Áno, za predpokladu, že ovládajú jazyk. V prípade slovenských trénerov sa bavíme najmä o možnosti štúdia v Českej republike a českých u nás. Najmä preto, že ani na jednej strane neexistuje rečová bariéra. Možno v anglicky hovoriacich krajinách, respektíve federáciách, napríklad v Anglicku, Škótsku, či v Írsku, sa dočkajú teraz nárastu záujemcov o trénerské štúdium. Myslím si však, že tieto asociácie sa s novou situáciou dokážu ľahko vysporiadať.“


zdroj: UEFA Coaching Convention

Aké ďalšie zmeny prináša nová konvencia?

"Druhou kľúčovou zmenou a novinkou sú špecializované licencie v oblasti vzdelávania trénerov. UEFA reagovala na požiadavku rozširovania realizačných tímov o špecialistov. Dobrým príkladom sú brankári. V oblasti prípravy trénerov brankárov bola vo vrcholovom futbale štandardom UEFA Goalkeeper A licencia. Bola nutnosťou pri práci trénera brankárov vo vrcholovom futbale. Teraz prichádza na scénu UEFA Goalkeeper B licencia, určená viacmenej pre amatérsky futbal. Jednoducho, čas a vývoj  ukázali, že aj na nižšom leveli má dnes opodstatnenie kvalifikovaný tréner, ktorý sa bude venovať špeciálne brankárom.“

Ktoré špecializované licencie v oblasti vzdelávania trénerov pribudli v novej konvencii?

"Posun nastáva aj v mládežníckom futbale. UEFA Elite Youth licencia A bola nutnosťou pre trénerov v rámci elitného mládežníckeho futbalu. V slovenských reáliách sa bavíme o najvyšších domácich dorasteneckých súťažiach. Teraz zakomponovala UEFA do systému vzdelávania UEFA Youth B licenciu. Aj v tomto prípade prax ukázala, že už v skoršom veku je potrebné sa venovať vo väčšom rozsahu špeciálnym témam a tak vzniká pre hráčov približne do 14 rokov spomínaná UEFA Youth B licencia. Pre úplnosť, Youth A licencia je určená pre trénerov mládežníkov vo veku približne od 15 do 19 rokov.“

Futbal je čoraz rýchlejší, stúpajú nároky na fyzickú pripravenosť aj u mládežníkov?

"Je pravda, že nároky na fyzičku hráča každým rokom rastú. Čo sa týka kondičnej prípravy, dostali sme isté interné odporúčania, ktoré prihliadajú na to, aby nedochádzalo k nejakému poškodeniu organizmu mladých hráčov. Ide o odporúčania a informácie v otázke kondičnej prípravy mládežníkov na jednotlivých leveloch. Smelo môžem povedať, že aj v tejto oblasti sme boli už predtým dobre nastavení a v najbližšej budúcnosti toho veľa v našich učebných plánoch a smernici meniť nebudeme.“

Dokedy je Slovenský futbalový zväz povinný zakomponovať do procesu vzdelávania novinky publikované v konvencii?

"V oblasti organizácie školení, obsahu, aj celkových požiadaviek, do troch rokov.“


zdroj: UEFA Coaching Convention

Ktoré ďalšie špecializované licencie v oblasti vzdelávania trénerov v novej konvencii pribudli?

"Ďalšou novinkou je UEFA C licencia, ktorá sa stane najnižšou licenciou. Tou bola doteraz UEFA B licencia. Niekto bude namietať, že sme na Slovensku mali Grassroots C licenciu. To si žiada vysvetlenie. Áno, mali, ale tá bola uvedená do praxe len na základe Grassroots dohody s UEFA. Podobným spôsobom situáciu riešili aj ostatné národné zväzy a s licenciami nižšími ako „B“, na základe Grassroots charty, sa V Európe roztrhlo vrece. A tak pristúpila k systémovému riešeniu samotná UEFA a výsledkom je C licencia, ako najnižšia licencia v systéme vzdelávania. Aj u nás teda „premenujeme“ UEFA Grassroots C licenciu, v súlade s konvenciou, na C licenciu.“

Kedy očakávate jej zapracovanie do smernice? Ako vnímate situáciu s odbornou pripravenosťou ľudí pre najnižší stupeň u nás na Slovensku?

"Do budúcnosti budeme uvažovať o nižšej, no nie trénerskej, ale skôr inštruktorskej alebo pomocnej licencii pre tých, ktorí chcú v Grassroots futbale pracovať ako pomocní tréneri. Hovorím napríklad o rodičoch, ktorí majú energiu a chuť pomáhať trénerovi. Nebudú to však klasickí držitelia UEFA C licencie, pre ktorých platí 60-hodinové minimum. Na veľké zásahy do našich smerníc preto ani v tomto prípade nebude dôvod. Zmeny zapracujeme v priebehu nasledujúceho polroka, s veľkou pravdepodobnosťou vstúpi vynovená smernica do platnosti 1. januára 2021.“

Nová konvencia stanovila aj hranice minimálnych počtov hodín.

"V tejto súvislosti prišlo aj na otázku, ako postupovať v prípade, že niekto má viac licencií vo viacerých oblastiach. Má to znamenať väčšie nároky na ďalšie vzdelávanie alebo by tieto nároky mali byť nejakým spôsobom rozložené? Tu pristúpila UEFA k odporučeniu stanoviť minimálny počet hodín na 15. Nás sa to v súčasnosti dotýka na úrovni C licencie, pretože tá predtým nebola súčasťou konvencie a my sme ju mali nastavenú iba na 5 hodín. Od budúceho roka teda vzrastú nároky aj na trénerov na tejto úrovni. Tu si dovolím pripomenúť, že hovoríme o tréneroch, ktorí sa štúdiu budú venovať popri bežnom civilnom zamestnaní a najmä tu nám padnú vhod skúsenosti z on-line výuky. Nie každému by vyhovovali pevne stanovené termíny, riešením by mohlo byť práve elektronické vzdelávania na diaľku.“

Predstavme si situáciu, kedy slovenský tréner získa licenciu v Anglicku alebo v inej krajine. SFZ je povinný takúto licenciu automaticky akceptovať? Aké sú povinnosti študenta v tomto smere?

"Hovoríme o medzinárodne uznávaných licenciách, to znamená, že tak ako licencie UEFA získané v zahraničí uznáva SFZ, tak aj UEFA a celá Európa uznáva licencie získané na Slovensku. Skôr vyvstáva otázka - kde zostane tréner registrovaný? Ukončené štúdium totiž automaticky znamená aj registráciu v danej krajine. Samozrejme, anglická futbalová federácia by mala informovať SFZ o štúdiu slovenského trénera v Anglicku. Ten, ak sa v budúcnosti rozhodne pre návrat domov, s trvalým pobytom na Slovensku, môže si registráciu preniesť, pričom nehovoríme o krátkodobých pobytoch. Ak trénuje niekto v inej krajine rok, rok a pol, to predsa nie je ešte dôvod na to, aby si licenciu každú chvíľu prenášal z jednej krajiny do druhej. Žiadosť musí byť opodstatnená a odôvodnená.“


zdroj: UEFA Coaching Convention

Nová konvencia UEFA myslí aj na vzdelávanie lektorov.

"Už na minuloročnej konferencii na Cypre nám dávali zástupcovia UEFA do pozornosti otázku vzdelávania lektorov a rieši ju aj samostatná kapitola v novej konvencii. UEFA má v najbližších rokoch ambíciu pracovať s jednotlivými asociáciami na tom, aby si každá federácia vychovala vlastných špecialistov na vzdelávanie trénerov vo futbale. Byť dobrým hráčom automaticky neznamená, že z neho vyrastie dobrý tréner a takisto platí, že z dobrého trénera nemusí vyrásť dobrý lektor. Sú to dve rozdielne veci. UEFA preferuje, aby si asociácie vychovávali svojich špecialistov na vzdelávanie trénerov, samozrejme, hráčske a trénerské skúsenosti sú cenné a vítané.“

Čo z toho vyplýva pre nás?

"Ide skôr o víziu, smerovanie. Myslím si, že toto je téma, ktorá bude rezonovať v budúcnosti čoraz naliehavejšie. Podľa konvencie sa má každá asociácia zamerať na riešenie tejto otázky v nasledujúcich piatich rokoch. Na seminároch o tom s predstaviteľmi ďalších zväzov živo diskutujeme, priznám sa, že som zo strany UEFA očakával v konvencii viac usmernení a upresnení.“

Disponuje Slovenský futbalový zväz zoznamom lektorov?

"Áno, zatiaľ však len pre internú potrebu. Úprimne, situácia je komplikovaná v tom, že ak lektor zadá konkrétny termín ktorý mu vyhovuje a školí 20 trénerov, ktorí si majú popritom plniť povinnosti v profesionálnom futbale, tak narazíte. Inými slovami, my potrebujeme profesionálnych lektorov, ktorí budú k dispozícii kedykoľvek. A netreba zabúdať na skutočnosť, že v každej jednej oblasti vzdelávania sa vyžaduje v súčasnosti väčšia interakcia a individualizácia, to znamená, že pri školeniach trénerov je dôležité poskytnúť každému trénerovi to, čo potrebuje. Posunúť ho v tom, v čom je slabší, podporiť ho v tom, v čom vyniká. Takže minimálne štandardy máme vypracované, ale zlepšiť tých najlepších a zlepšiť aj tých slabších, to sú dva rozdielne prístupy. A toto si vyžaduje ľudí, ktorí majú priestor povenovať sa každému. Sme v bode, kedy konštatujeme, že potrebujeme profesionálnych lektorov.“

Tých má Slovenský futbalový zväz v jednotlivých regiónoch. Je to tak?

"Vytvorenie pozície štyroch profesionálnych lektorov v regiónoch hodnotím veľmi pozitívne, toto rozhodnutie prinieslo veľké plusy. V každom regióne máme človeka, ktorý nám dokáže pomôcť v aktivitách vzdelávania, ktoré organizuje priamo SFZ. Môžeme týchto ľudí kedykoľvek osloviť a spoľahnúť sa, že úroveň komunikácie a informovanosti v regióne bude na patričnej úrovni. Komunikáciu v lektorskom zbore chceme aj v budúcnosti zveľaďovať a postupnými krokmi chceme napredovať aj v tejto oblasti vzdelávania.“

Technický riaditeľ SFZ Štefan Tarkovič a manažér vzdelávania SFZ Zsolt Pakusza, zastupovali v dňoch 26.-28. novembra 2019 Slovenský futbalový zväz v Nikózii na konferencii UEFA Coach Education.
zdroj: SFZ

Peter Zeman
Značky
Autor
Peter Zeman
Osoba
Zsolt Pakusza
keywords
Konvencia UEFA
keywords
Vzdelávanie trénerov
keywords
Technický úsek SFZ
Mohlo by vás zaujímať

SR 21 – Sokolíci v septembri v dvojzápase proti Švajčiarom, doma ich privítame v Nitre

10.8.2020 08:34

SFZ – Rozhodcovská ekipa SFZ pripravená na špecifickú jeseň Fortuna ligy

08.8.2020 11:22

Nadácia SFZ podporila v rámci projektu „Pomôžme spoločne“ mladých východniarov

07.8.2020 11:36

UEFA – Otázniky nad Izraelom, pravidlá pre pohárové predkolá

06.8.2020 15:06

SR A – Rodák po postupe do Premier League: Tento úspech znamená pre mňa veľmi veľa

06.8.2020 14:29

SFZ – Novelizovaný súťažný poriadok prináša riešenie pri nedohratí sezóny

05.8.2020 10:25

SR A – Hancko o pokračovaní v Sparte: Bola to moja priorita

04.8.2020 10:25

Po kontrolných zrazoch reprezentačných mládežníkov: Pochopiť, naučiť sa, ukázať sa, posunúť sa dopredu

03.8.2020 08:19

Nadácia SFZ – Podpora pre TJ ROMA Moldava

02.8.2020 21:04

Komisia rozhodcov SFZ – Šiesti sa lúčia, každého dobrého je škoda

31.7.2020 22:30

II. liga – Štartuje nový ročník, Richtárik: Verím, že uvidíme veľa kvalitných zápasov a veľké množstvo gólov

31.7.2020 11:42

SFZ – Brankársky kemp v Senci, Hýll: Potešujúce je, že baby chcú pracovať, trénovať, zlepšovať sa

30.7.2020 08:47

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.